Strona główna
Portal
Aktualności
Wydarzenia
Informator teleadresowy
E-publikacje
BIP
Portal - Strategie i programy wieloletnie
Strategia Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2020 roku
PDF
DRUKUJ

 

 

 

 

Projekt Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2020 roku

 


 

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Inowrocławia w latach 2002-2013

 

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej miasta została opracowana w oparciu o dostępne aktualne dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego oraz dane Urzędu Miasta Inowrocławia. W zestawieniach statystycznych Inowrocław został pokazany na tle gmin powiatu inowrocławskiego oraz porównany do sąsiednich ośrodków miejskich, tj. Bydgoszczy, Gniezna, Grudziądza, Konina, Torunia i Włocławka.
W dokumencie Strategii zostanie zamieszczona synteza diagnozy, która zawierać będzie najważniejsze wnioski z Raportu o sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Inowrocławia w latach 2002-2013.

 

Raport o stanie Miasta_część 1

Raport o stanie Miasta_część 2

 

 


 

17 września 2013 r. odbyło się trzecie już spotkanie w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2020 roku, którego tematem były cele oraz zadania strategiczne dla strategii rozwoju miasta. Praca odbywała się z podziałem na dwie grupy:
Grupa 1 - zagadnienia społeczno-gospodarcze
Grupa 2 - infrastruktura techniczna, zagospodarowanie przestrzenne

W trakcie spotkania przedstawiono wiele propozycji zadań i kluczowych inwestycji do realizacji w nowej strategii.

 

 

 

 


 

5 czerwca 2013 r. odbyło się kolejne spotkanie dotyczące opracowania nowej Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia. Jego tematem była analiza SWOT (analiza mocnych i słabych stron Miasta oraz szans i zagrożeń związanych z jego rozwojem). Odbyło się ono w formule warsztatowej, a poprowadził je Pan Marcin Ługawiak z firmy LIDER Projekt Sp. z o.o. z Poznania.

 


 

4 kwietnia 2013 r. odbyło sie spotkanie rozpoczynające prace nad Strategią Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2020 roku, w którym uczestniczyli członkowie Rady Społecznej oraz zespołów merytorycznych. Przedstawiono założenia strategiczne i organizację prac nad Strategią Rozwoju Miasta Inowrocławia.

 

Następnie przeprowadzono dyskusję nad wizją rozwoju Miasta w 2020 roku, którą poprowadził p. Marcin Ługawiak z firmy Lider Projekt Sp. z o.o.

 

Relacja ze spotkania

 

Wypracowana wspólnie wizja rozwoju Inowrocławia 2020+:

 

Inowrocław 2020+ w regionie północnym Polski

Tworzy dynamicznie rozwijający się ośrodek subregionalny, którego gospodarka opiera się na:
• Nowoczesnym przemyśle, konkurencyjnym i innowacyjnym, dającym zatrudnienie mieszkańcom miasta i obszaru subregionalnego Inowrocławia,
• Turystyce o bogatej ofercie usług uzdrowiskowych i z nimi powiązanych oraz atrakcyjnej infrastrukturze turystycznej i czystym środowisku,
• Małych i średnich firmach usługowych i handlowych działających na rynku lokalnym oraz subregionalnym, współpracujących z przemysłem, branżą turystyczną, oferujących usługi dla ludności miasta i najbliższych okolic oraz usługi dla biznesu południowych obszarów województwa kujawsko-pomorskiego,
• Funkcjonowaniu i rozwoju jednostek wojska polskiego będących jednymi z największych pracodawców Inowrocławia, które współpracują z miastem w działaniach społecznych, promocyjnych i projektach infrastrukturalnych.

Jest miastem nowocześnie zarządzanych, opartych na innowacyjnych rozwiązaniach usług publicznych i handlu o zasięgu lokalnym i subregionalnym.

Oferuje dobrą edukację, która na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego jest ściśle powiązana z lokalnym przemysłem i usługami zarówno pod względem kierunków kształcenia, jak i współpracy przy tworzeniu programu nauczania.


Jest dobrze skomunikowany wewnętrznie i zewnętrznie, co pozwala mu rozwijać wraz okolicznymi gminami obszar funkcjonalny o wysokim poziomie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej.


Mieszkańcy Inowrocławia 2020+
To ludzie kreatywni, aktywni społecznie i zawodowo, przedsiębiorczy i dobrze wykształceni, posiadający inicjatywę budowania przyszłości miasta, dumni ze swojego miasta. Mają do dyspozycji atrakcyjne miejsca do zamieszkania, dostępną finansowo i przestrzennie infrastrukturę komunalną oraz przestrzenie publiczne o funkcjach wypoczynkowych, rekreacyjnych i integracyjnych, przyjaznych dla rodzin z dziećmi.

 

 


 

Uchwałą nr XXIV/354/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2012 r. przystąpiono do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2020 roku.

 

Rozpoczęcie prac nad opracowaniem nowej Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia jest podyktowane następującymi przesłankami:
- postulaty weryfikacji i zmian obowiązującej strategii, wynikające z oceny jej dotychczasowej użyteczności,
- uwzględnienie aktualnych uwarunkowań makroekonomicznych, przepisów prawnych, zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej,
- przystąpienie przez samorząd województwa do opracowania Strategii Rozwoju Województwa Kujawskiego-Pomorskiego do 2020 r., która będzie podstawą do przygotowania dokumentów programowych dla pozyskiwania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej w latach 2014-2020,
- wpisanie potrzeb rozwojowych Miasta zapisanych w nowej strategii w kierunki finansowania zadań ze środków unijnych w perspektywie 2014-2020.

 

 

Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia  odbędzie się w oparciu o następujące zasady:

  1. wieloletniego planowania rozwoju uwzględniającego strategię aktualnie obowiązującą i efekty jej realizacji, zmieniające się uwarunkowania rozwoju,
  2. spójności zapewniającej zgodność nowej strategii z dokumentami strategicznymi i planistycznymi kraju oraz województwa kujawsko-pomorskiego, 
  3. partnerstwa oznaczającego aktywną współpracę społeczności lokalnej przy określaniu celów i kierunków rozwoju miasta,
  4. transparentności zapewniającej mieszkańcom miasta wiedzę w zakresie sporządzanej strategii na każdym jej etapie opracowania, przy wykorzystaniu dostępnych instrumentów.

 

Powołano zespół redakcyjny ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia, który stanowią pracownicy Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich. Jego zadaniem będzie sporządzenie projektu nowej Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia i skierowanie dokumentu pod obrady Rady Miejskiej Inowrocławia.

 

Powołano zespoły merytoryczne do opracowania Strategii, których zadaniem jest:

  • współdziałanie z zespołem redakcyjnym ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia,
  • sporządzenie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej miasta,
  • udział w określeniu: problemów rozwojowych miasta, wizji miasta Inowrocławia do 2020 roku, celów oraz kierunków rozwoju,
  • udział w konsultacjach społecznych.

 

Jednocześnie Prezydent Miasta Inowrocławia zaprosił przedstawicieli społeczności lokalnej, reprezentujących różne środowiska i grupy interesów do współpracy nad tym dokumentem w ramach Rady Społecznej ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia.

 

 


 

 

Zapraszamy do udziału w tworzeniu Strategii mieszkańców Inowrocławia. Chcielibyśmy, aby tworzenie podstawowego dokumentu, który wyznaczać powinien horyzontalne cele, docelową wizję jak również strategiczne i operacyjne kierunki rozwoju, było również udziałem mieszkańców. Zapraszamy do ciągłego śledzenia prac nad dokumentem strategii na naszej stronie internetowej oraz do zgłaszania swoich propozycji za pomocą poczty elektronicznej na adres gdzie można przesyłać istotne z punktu widzenia nowo powstającej Strategii pomysły, związane z kwestiami ważnymi dla rozwoju naszego Miasta.

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
walidacja: | XHTML 1.0 | CSS 2.1 |